Nghệ thuật thuyết trình bằng tiếng Anh

29/01/2010

Xin chào, đây là 1 bài viết = tiếng anh khá hay, nên mình đã mạo muội dịch lại để các bạn tham khảo. Đây là những kinh nghiệm rất quý giá mà mình nghĩ các bạn nên xem qua, chí ít là 1 lần.

When you have developed your presentation, practice, practice and practice your delivery. Rehearse (practice) using a tape recorder, and listen to both content and delivery. Practice your presentation in front of a mirror or have your presentation videotaped. Hold a “dry run” (rehearsal) of the presentation; your peers (colleague) can provide feedback (criticism) to help you see the strengths and weaknesses of your presentation. After the dry run, revise your presentation or your delivery based on reviewer comments.

Khi bạn đã phát triển trình bày của bạn, cách thực hiện, thực hành và thực hành thuyết trình của bạn. Diễn tập ( cách thực hiện ) sử dụng máy ghi âm, và lắng nghe nội dung mình vừa thuyết trình. Thực hành trình bày của bạn ở phía trước gương hoặc có  thể trình bày của bạn thâu vào băng video.Bạn hạy giữ lại đọan ” chạy thử ” ( diễn tập ) thuyết trình của mình; và đưa cho những người trong lớp của bạn ( đồng nghiệp )nghe hoặc xem, họ có thể cung cấp thông tin phản hồi ( lời chỉ trích ) để giúp bạn xem điểm mạnh và điểm yếu trong trình bày của bạn. Sau khi thuyết trình thử, bạn hãy sửa đổi lại những nội dung hay chú thích mà đã được xem xét.


Before your presentation, go to the room where you will be speaking. Verify (confirm) that it has the equipment you need (for example, VCR (videocassette recorder) and monitor, overhead projector, extra light bulb (tuber), extension cord (string, cable), microphone, or lectern (bôc ging). Review your visuals using the equipment provided to be sure that they can be seen from everywhere in the room. Locate the light switches (button), power sources, etc., so that you are not searching for such things during the presentation.
Trước phần trình bày của bạn,hãy đến phòng mà bạn sẽ nói. Kiểm tra ( xác nhận ) ở đó có thiết bị bạn cần ( ví dụ, VCR ( videocassette bộ ghi ) và thiết bị hiển thị, máy chiếu hắt, bóng đèn thêm ( tuber ), dây nối dài ( chuỗi, cáp ), mi- crô, hoặc bục giảng ( bôc ging ). Xem xét trực quan  thiết bị cung cấp mà bạn sẽ sử  dụng , dám chắc rằng chúng có thể xem từ khắp nơi trong phòng. Định vị bộ chuyển mạch ánh sáng ( nút ), nguồn điện, v.v, sao cho bạn không phải  tìm kiếm những thứ như thế trong trình bày.

Giving the Presentation
The success of your presentation will be determined by the content of your message, your delivery, and your overall stage appearance. Let the audience know the rules of your presentation; for example, tell them whether you will answer questions at the end or whether they can interrupt you to ask a question.

Khi bắt đầu trình bày
Sự thành công trình bày của bạn sẽ được xác định bởi nội dung của thông báo của bạn, chuyển giao của bạn, và sự xuất hiện trên sân khấu chung của bạn. Cho khán giả biết quy tắc của trình bày của bạn ; ví dụ, hãy bảo họ rằng bạn sẽ trả lời câu hỏi ở cuối hoặc tính xem chúng có thể làm phiền bạn hỏi câu hỏi.

Consider the following tips when giving a presentation:
• Talk directly to individuals in the audience; direct eye contact with the audience is essential.
• Vary the pitch (tone) and volume of your voice and your rate of speaking.
• Be enthusiastic! Enthusiasm may overcome a certain lack of presentation skill because audiences usually respond well to it.
• Be aware of your nonverbal message. Try to appear relaxed yet controlled; this will communicate competence. Be dynamic–use your hands and body to illustrate or emphasize your points.
• Always complete your presentation on time and allow time for questions. Audiences begin to tune out when you have gone over your allotted (chosen) time.

Xem xét mẹo vặt sau khi bắt đầu trình bày :
. Nói trực tiếp cá nhân trong khán giả ; nhìn trực tiếp vào mắt với khán giả quan trọng.
. Thay đổi động tác ( giọng nói ) và âm lượng của giọng bạn và tỉ lệ của bạn khi nói.
. Khi chúng ta phấn khích !Nhiệt tình có thể vượt qua một vài thiếu sót kỹ năng thuyết trình vì khán giả thường đáp lại tốt về nó.
. Biết rõ thông báo không lời của bạn. Hãy cố gắng xuất hiện thư giãn khi ta chưa phải nói trong slide đó; điều này sẽ giúp ta có thêm thẩm quyền và tự tin hơn. Ta có thể di chuyển hay dùng bàn tay bạn và cơ thể để minh họa hay nhấn mạnh điểm của bạn.
. Luôn hoàn chỉnh trình bày của bạn đúng thời hạn và cho phép thời gian cho câu hỏi. Khán giả bắt đầu lờ khi bạn đã vượt quá thời gian(đã chọn)

Handling Questions
To prepare for the question-and-answer session, anticipate (expect) questions in advance (what’s the toughest question someone could ask?) and practice answering these questions. Consider the following tips for “remaining cool under fire”:
• Repeat the question. You are responsible for communicating with the entire audience, not just the questioner. Repeat the question so that everyone understands it; this technique also gives you more time to phrase your reply.
• Clarify confusing or complicated questions. Be sure you understand the question. If you are in doubt, rephrase it and ask the questioner if that is the question.
• Watch out for multiple questions. Questioners often ask more than one question, and presenters often blunder when they try to answer two or three questions in one response. Let the audience know which question you are answering, and tackle the questions one at a time.
• Don’t be forced into “yes or no” answers. Watch out for loaded questions. Take time to carefully phrase your answer.
• Don’t be tricked by multiple choices. Questioners often pose choices between alternatives (for example, “a” or “b”). It is perfectly appropriate to answer “c” and explain why “a” or “b” is not the best choice.
• Answer the question completely. If you are not sure you have completely or exactly answered the question, ask the questioner if the answer was satisfactory. If a complete answer would require more time than is available, offer to discuss the subject after the session.
• Treat every question seriously. Never dismiss any question, even if you have covered the subject in your presentation. Don’t put the questioner on the defensive; you will lose credibility with the audience.
• Keep your answers brief.
• Don’t be drawn into debates.
• Keep your message intact. Be sure that the question-and-answer session reinforces your message. Find an opportunity to reiterate your message before you close the session.
• Don’t be afraid to say, “I don’t know.” If the question falls outside the context of the presentation or outside your area of expertise, say, “I don’t know.”

Handling Questions
Để chuẩn bị cho buổi hỏi và đáp, liệu trước ( mong ) câu hỏi trước ( những gì là câu hỏi bền bỉ nhất ai đó có thể hỏi ?) và cách thực hiện trả lời câu hỏi này. Xem xét mẹo vặt sau” vẫn mát mẻ dưới lửa” :
Lặp lại . câu hỏi. Bạn chịu trách nhiệm về giao tiếp với toàn bộ khán giả, không chỉ người chất vấn. Lặp lại câu hỏi sao cho mọi người hiểu nó ; kỹ thuật này cũng mang lại cho bạn nhiều thời gian hơn để phân thành nhiều cụm từ phúc đáp của bạn.
. Rõ lẫn lộn hoặc làm phức tạp câu hỏi. Chắc chắn bạn hiểu câu hỏi. Nếu bạn nghi ngờ, nói lại nó và hỏi người chất vấn nếu đó mới là vấn đề.
. Coi chừng nhiều câu hỏi. Người chất vấn thường hỏi hơn một câu hỏi, và người dẫn chương trình thường sai lầm khi họ cố trả lời hai hoặc ba câu hỏi trong một đáp ứng. Cho khán giả biết mà chất vấn bạn được trả lời, và xử lý câu hỏi cùng một lúc.
. Đừng bị buộc vào ” có hoặc không ” trả lời. Coi chừng câu hỏi nạp vào. Mất thời gian để cẩn thận phân thành nhiều cụm từ trả lời của bạn.
. Đừng được lừa gạt bởi nhiều chọn lựa. Người chất vấn thường đưa ra lựa chọn giữa giải pháp thay thế ( ví dụ, ” a” hoặc ” b ” ). Nó rất thích hợp để trả lời ” c ” và giải thích tại sao “a ” hoặc ” b ” không phải là lựa chọn tốt nhất.
. Trả lời câu hỏi hoàn toàn. Nếu bạn không rõ bạn có hoàn toàn hoặc chính xác trả lời câu hỏi, hỏi người chất vấn nếu trả lời vừa ý. Nếu trả lời hoàn chỉnh sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn sẵn sàng, đề nghị thảo luận chủ đề đằng sau slide.
. Cách trả lời mọi câu hỏi trầm trọng. Không bao giờ sa thải bất cứ câu hỏi, dù là bạn đã bao gồm chủ đề trong trình bày của bạn. Đừng đặt người chất vấn về phòng thủ ; bạn sẽ mất uy tín với khán giả.
. Giữ trả lời của bạn ngắn.
. Đừng được vẽ vào cuộc tranh luận.
. Giữ thông báo của bạn nguyên vẹn. Hãy dám chắc rằng buổi hỏi và đáp củng cố thông báo của bạn. Tìm cơ hội lặp đi lặp lại thông báo của bạn trước khi bạn đóng slide.
. Đừng ngại nói, ” tôi không biết. “Nếu câu hỏi rơi bên ngoài ngữ cảnh của trình bày hay bên ngoài lĩnh vực chuyên môn của bạn, chẳng hạn như hãy nói ” tôi không biết”.

Advertisements

One Response to “Nghệ thuật thuyết trình bằng tiếng Anh”

  1. Lê Duy Văn Says:

    bonus thêm các bạn 1 video thuyết trình = tiếng anh; made in sinh viên việt nam.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: